Kategórie

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie

Všeobecné obchodné podmienky LP elektronik, s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť LP elektronik, s.r.o., so sídlom Sovietskych hrdinov 80/41 089 01 Svidník, IČO: 36 505 986, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16253/P (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: info@lpelektronik.sk
Zákaznícka linka: 054/7881522

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 051/772 15 97 fax č.: 051/772 15 96

Zobrazenie produktov prostredníctvom e-shopu nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len výzvu na objednávku. Všetky informácie o ponúkanom tovare v internetovom obchode sú prevzaté z oficiálnej stránky výrobcov, resp. dodávateľov a z ostatných verejne dostupných zdrojov.

Stlačením tlačidla Objednávka s povinnosťou platby zadáte záväznú objednávku tovaru vloženého do nákupného košíka. Potvrdenie prijatia Vašej objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a v tejto fáze nepredstavuje akceptáciu objednávky.

K akceptovaniu Vašej objednávky z našej strany dochádza na základe zaslania e-mailu o Akceptácii objednávky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.

Odstúpenie od zmluvy - Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.
Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovanie, správne zabalenie a pod.)

S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Postup pri odstúpení od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia
o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. E-Mailovou správou alebo poštovým listom) na nasledovnej adrese:
E-Mail
info@lpelektronik.sk

Korešpondenčná adresa
LP elektronik, s.r.o.
Sovietskych hrdinov 80/41
089 01 Svidník
Slovenská republika

Môžete si stiahnuť a použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Stiahnuť PDF Dokument
Vyplnený formulár prosím vytlačte a priložte ho k vrátenému tovaru,
inak vašu zásielku nebude možné správne identifikovať.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje,
ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy).

Vrátenie platby

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).

Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, používame na vrátenie platby bezhotovostný prevod na bankový účet.
Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.

Darčeky a bonusy

Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus, pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom.

Spätná zásielka tovaru je individuálna.
Tovar prosím pošlite alebo doručte na nasledovnú adresu (nezabudnite priložiť vyplnený formulár, inak zásielku nebude možné identifikovať):

LP elektronik, s.r.o.
Sovietskych hrdinov 80/41
089 01 Svidník
Slovenská republika

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním, ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch  

  • zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.
  • zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením.

Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s vyplneným formulárom , kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Ceny a prepravné podmienky

Ceny uvedené na stránkach jednotlivých produktov sú konečné a bez ďalšieho navýšenia. Firma LP elektronik nie je platcom DPH.
Poplatky za dopravu zahŕňajú manipuláciu a balné, ako aj náklady na prepravu na území Slovenska. Celková cena prepravy sa líši v závislosti od celkovej hmotnosti zásielky.

Zrozumiteľnú informáciu o prepravných nákladoch nájdete v nákupnom košíku a na stránke, z ktorej môžete realizovať objednávku.

Dodacie podmienky

Dodávky realizujeme zásielkovým spôsobom.
Zásielka je doručená na miesto, ktoré v objednávke uvediete ako Dodaciu adresu.
Pokiaľ nie je pri opise daného produktu uvedené inak, je všetok ponúkaný tovar (okrem vystavených kusov) pripravený na okamžité odoslanie a doručenie v rámci 1 pracovného dňa.
Pokiaľ je doba dodania odlišná, nájdete o tom informáciu na príslušnej stránke k danému produktu.

Preprava zásielok

PACKETA (zásielky so štandardnou hmotnosťou a rozmermi)
SLOVAK PARCEL SERVICE (zásielky so štandardnou hmotnosťou a rozmermi)

Osobný odber objednaného tovaru

Osobný odber na predajni LP elektronik: Objednaný tovar na osobný odber bude možné vyzdvihnúť u nás na predajni. Ak podľa informácií na našich stránkach je tovar skladom, nebude pripravený na vyzdvihnutie okamžite po odoslaní objednávky. Vždy je potrebné počkať na administratívne vybavenie objednávky a výzvu k vyzdvihnutiu.

Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované v mene EURO.

Dobierka

Platba v hotovosti priamo konkrétnemu prepravcovi, ktorý zásielku privezie.

Platba online kartou

Po odoslaní objednávky vás systém presmeruje na zabezpečenú platobnú bránu a umožní vám online platbu platobnou kartou VISA, Mastercard, Maestro. Vyplníte požadované údaje o karte a odošlete platbu. O výsledku transakcie nás banka informuje okamžite a tak môžeme tovar odoslať bez čakania.

Platba v odbernom mieste

Ak si objednávke vyberiete Osobný odber, zaplatiť za tovar môžete ihneď po dokončení objednávky alebo až pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. Zaplatiť môžete iba v hotovosti.

Výhrada vlastníckeho práva

Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti LP elektronik, s.r.o.

Poškodenie spôsobené prepravou

Počas preberania zásielky od prepravcu si dôkladne skontrolujte, či nie je mechanicky poškodený obal.

Ak zistíte poškodenie obalu, je potrebné okamžite vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Ak obal nejaví známky poškodenia a zistíte poškodenie produktu až pri rozbalení, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky nahláste škodovú udalosť spôsobenú prepravou na nasledovnej adrese: info@lpelektronik.sk

Do e-mailu prosím uveďte číslo faktúry alebo objednávky a ak je to možné, priložte fotodokumentáciu poškodenia.
Ak je ďalší bezchybný kus k dispozícii skladom k rýchlemu odoslaniu, zaistíme bezodkladnú výmenu a prepravu.

Vy odovzdáte prepravcovi závadný tovar a my vám okamžite po jeho prijatí zašleme nový kus.

Náklady na obojstrannú dopravu hradí firma LP elektronik, s.r.o..

Uvedený spôsob riešenia reklamácie je možný len pri nahlásení poškodenia počas prepravy

najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.

Záruka a garancia

LP elektronik poskytuje zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál, v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia. V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy, alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra (na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky

  • mechanické poškodenie tovaru kupujúcim
  • používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach
  • neodborné zaobchádzanie
  • zanedbanie starostlivosti o tovar

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.) alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

Bazár (B-Stock)

Predávajúci ponúka vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom, vrátený použitý tovar alebo poškodený tovar.

Bazárový tovar nie je možné pri odstúpení od zmluvy alebo reklamácii vymeniť za nový kus.

Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.

Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre „vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej cene.

Ďalšie informácie

Objednávkový proces

Ak ste našli želaný produkt, môžete ho vložiť nezáväzne do nákupného košíka stlačením tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne zobraziť pomocou tlačidla pre NÁKUPNÝ KOŠÍK. Pridané produkty môžete kedykoľvek z nákupného košíka odstrániť pomocou tlačidla so symbolom vymazania. Ak chcete produkty vložené do nákupného košíka kúpiť, stlačte tlačidlo „PREJDITE K POKLADNI“. Následne vložte Vaše údaje. Povinné polia sú označené znakom „*“. Vaše dáta sa prenášajú v zakryptovanej forme. Po zadaní Vašich údajov a výbere platobnej metódy sa dostanete do ďalšieho kroku, kde pomocou tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" dokončíte proces objednávky. Objednávkový proces sa dá kedykoľvek zrušiť zatvorením okna prehliadača.

Text zmluvy

Text zmluvy je uložený v interných systémoch predávajúceho.

Obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.

Údaje o objednávke a obchodné podmienky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude realizovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Ochrana osobných údajov:

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných udajov SR.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Navštevník ktorý vyplní formulár na stránke, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Návštevník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Tretie strany

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú v súvislosti s plnením zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Prepravné spoločnosti

Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji